Pytanie
Podatnik prowadził działalność gospodarczą, będąc jednocześnie pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Przed upływem terminu rozwiązania umowy o pracę podatnik zachorował. Ponieważ okres choroby przekraczał termin rozwiązania umowy o pracę, firma, w której podatnik był zatrudniony, sporządziła i przekazała do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia chorobowego. Po rozwiązaniu umowy o pracę podatnik kontynuuje działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu składki ZUS. Zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 20 kwietnia do 30 maja, umowa o pracę zakończyła się 30 kwietnia. Od 1 maja podatnik podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu działalności gospodarczej.
Czy za okres od 1 maja do 30 maja podatnik otrzyma zasiłek chorobowy z ZUS?