Fragment komentarza praktycznego pochodzi z programu Serwis Budowlany>>>


Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do ewidencji wszelkich zmian związanych z zawartymi w niej danymi. Z kolej geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) ma za zadanie gromadzenie informacji o nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodach i urządzeniach, a także o podmiotach nimi władających. Dane w niej zawarte wykorzystywane są w szczególności przy projektowaniu nowych sieci, które dodatkowo mogą podlegać uzgodnieniu ze starostą.


1. Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
1.1. Zawartość ewidencji gruntów i budynków

Przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami. Warto zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej p.g.k., nazwa „ewidencja gruntów i budynków" może być stosowana wymiennie z „katastrem nieruchomości". Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - dalej r.e.g.b., ewidencja obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem morza terytorialnego.

Ewidencja gruntów i budynków została uregulowana w rozdziale 4 p.g.k. Zgodnie z art. 20 ust. 1 p.g.k. ewidencja obejmuje informacje dotyczące gruntów (ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty), budynków (ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych) oraz lokali (ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej). Dodatkowo w ewidencji znajdują się także informacje o charakterze podmiotowym dotyczące właścicieli nieruchomości, miejsca ich pobytu stałego (w przypadku osób fizycznych) lub adres siedziby (dla pozostałych podmiotów). Wyjątek stanowią nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, gdzie oprócz właścicieli ujawniane zostają inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości. W przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli do ewidencji zostają wpisane podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Ewidencja zawiera wreszcie informacje przedmiotowe dotyczące wpisania nieruchomości do rejestru zabytków, objęcia formą ochrony przyrody (w przypadku parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych), wartości katastralnej nieruchomości oraz umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 p.g.k. grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. Sposób przeprowadzania tej klasyfikacji reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Określenie klasy gruntów jest istotne w sytuacji, gdy inwestor chce uzyskać pozwolenie na budowę dla działki stanowiącej grunt rolny lub leśny. Zgodnie z 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.g.r.l. przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na użytkach rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytkach rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 u.g.r.l., oraz gruntach leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie tych gruntów z produkcji.

(...)

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów