Projekt obejmuje dodanie do ustawy o odpadach nowego przepisu – art. 244a, który stanowiłby, że zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz decyzja o zamknięciu składowiska odpadów mogą być zmieniane w zakresie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów oraz sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunków wykonania tego obowiązku.

Zgodnie z przepisami nieobowiązującej już ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów (lub jego wydzielonej części) lub decyzji o zamknięciu składowiska odpadów i zaprzestanie przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, która to data była określana w tych decyzjach, stanowiło datę zamknięcia składowiska. Data ta kończyła etap eksploatacji składowiska odpadów i rozpoczynała etap poeksploatacyjny. W niektórych przypadkach zachodziła potrzeba dokonania zmiany tych decyzji, w szczególności w zakresie harmonogramu wykonania prac, często powodem niedotrzymania harmonogramu był brak środków na rekultywację.

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) - zgodnie z wymaganiami prawa Unii Europejskiej - okres po wydaniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub decyzji o zamknięciu składowiska odpadów i zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania aż do zakończenia rekultywacji traktuje jako okres eksploatacji składowiska odpadów. Zarządzający obowiązany jest w tym czasie posiadać zatwierdzoną instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Nowa ustawa nie odniosła się do decyzji dotyczących zamykania składowisk wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Oznacza to, że zostały zachowane prawa nabyte wynikające z tych decyzji. Zmiana stanu prawnego i uchylenie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, na podstawie której decyzje te zostały wydane, uniemożliwia jednak dokonanie ich zmiany w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku niektórych składowisk prace rekultywacyjne nie zostały wykonane terminowo.

Posłowie PO wskazują, że zaktualizowanie harmonogramów rekultywacji jest warunkiem koniecznym, aby było możliwe skorzystanie ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dokończenie lub wręcz przeprowadzenie prac rekultywacyjnych. Projektowana nowelizacja pozwala również na zmianę rozstrzygnięć w zakresie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunków wykonania tego obowiązku.

Więcej: sejm.gov.pl