Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska
Jakie wymagania należy spełnić, aby móc na terenie Polski zbierać makulaturę o kodach: 15 01 01, 03 03 08, 03 03 07, a następnie sprzedawać do krajów UE? Jakie pozwolenia należy uzyskać? Kto będzie potwierdzał KPO firmie, z której makulatura zostanie zabrana i ostatecznie odsprzedana za granicę? Kto będzie wystawiał dokument DPR? Czy w ogóle będzie taka możliwość, gdy odsprzedana zostanie makulatura o kodzie 15 01 01 np. do niemieckiej papierni?

Odpowiedź:
Zbieranie makulatury wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.
Wywóz tych odpadów do odzysku w innych państwach członkowskich UE odbywa się na podstawie informacji określonej w załączniku nr VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. WE L 190 z 12 lipca 2006, s. 1) - dalej rozporządzenie 1013/2006.

Dokumenty EDPO lub EDPR potwierdzające zagraniczny odzysk lub recykling wystawia przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Uzasadnienie:
Wymagania związane z uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów określa art. 41 i następny ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o.

Odpady makulatury są odpadami z tzw. zielonej listy odpadów, co oznacza, że ich przemieszczanie (wywóz, przywóz, tranzyt) w celu odzysku w obrębie nie podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody (czyli nie wymaga w tym zakresie zezwolenia ani innej decyzji). Zielona lista stanowi załącznik III do rozporządzenia 1013/2006. W załączniku tym zostały wymienione B3020 – odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych oraz następujące materiały, pod warunkiem że nie są pomieszane z odpadami niebezpiecznymi:

1) odpady i makulatura z papieru lub kartonu:
a) niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty
b) inny papier lub karton, wykonany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie
c) papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np.: gazety, czasopisma i podobne druki)
d) inne, w tym, ale nie wyłącznie:
– laminowany karton;
– niesortowana makulatura.

Odpady z zielonej listy podlegają natomiast procedurze informowania, o której mowa w art. 18 rozporządzenia 1013/2006. Podstawowym dokumentem przy przemieszczaniu odpadów z zielonej listy jest informacja dołączana do przemieszczanych odpadów (dokument przemieszczania), którego wzór określa załącznik nr VII do rozporządzenia nr 1013/2006.

Dokument ten sporządza i podpisuje osoba (podmiot), która zorganizowała przesyłkę, może to być również zbierający odpady. Dokument przemieszczania „zastępuje" kartę przekazania odpadów (KPO), która obowiązuje tylko przy przekazywaniu odpadów na terenie kraju.

Podmiot zbierający odpady w prowadzonej przez siebie karcie ewidencji odpadów w rubryce na wpisanie numeru KPO, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów, w przypadku wywozu odpadów poza terytorium kraju wpisuje „Wywóz poza RP” - zgodnie z objaśnieniem 17 do załącznika nr 2 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

Podmiot wysyłający odpady za granicę powinien otrzymać egzemplarz wypełniony przez zagranicznego posiadacza odpadów prowadzącego instalację odzysku, który wypełnia w dokumencie przemieszczania przeznaczoną dla niego rubrykę zatytułowaną "Wypełnia instalacja odzysku lub laboratorium". Wymagane jest też zawarcie umowy (przed przemieszczaniem) pomiędzy wyżej wskazanymi podmiotami.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się w oparciu odpowiednio o dokument EDPR albo dokument EDPO.

Dokumenty te są wystawiane przez przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań na podstawie faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych.

Maria Duczmal, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 23.03.2016 r.