Mam pozwolenie na budowę domu pasywnego na działce budowlanej 800 m2. Dla uzyskania certyfikatu domu pasywnego po wybudowaniu zachodzi konieczność uzyskania energii z wiatraka. Badania w celu uzyskania certyfikatu domu pasywnego będą przeprowadzone po zakończeniu budowy.
Jakie warunki muszę spełnić, ażeby móc wybudować małą elektrownię wiatrową na działce z możliwością zasilania tegoż budynku?
Przedsięwzięcie moje wyprzedza przyjęcie Dyrektywy Unijnej przez Polskę odnośnie charakterystyk energetycznych budynków które będą się charakteryzowały zerowym zużyciem energii netto od roku 2015 tj. (EPBD)
Czy taka budowla może być w ogóle realizowana w oparciu o istniejące prawo budowlane i warunki techniczne?

Nie ma przeciwwskazań natury prawnej, by zbudować tego rodzaju obiekt.
Niemniej jednak, powszechnie obowiązujące polskie przepisy dotyczące szeroko rozumianych warunków technicznych w budownictwie nie precyzują norm, które muszą być spełnione przez przydomowe wiatraki prądotwórcze. Należy więc rozumieć, że urządzenie oraz instalacja z nim związana powinny spełniać przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t., w szczególności urządzenie takie, jak również instalacja z nim związana powinny przede wszystkim spełniać warunki właściwe dla instalacji elektrycznych, które określone zostały w Rozdziale 8 r.w.t. ("Instalacja elektryczna"). Dodatkowo należy pamiętać o zakazach dotyczących norm hałasu na danym terenie, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Brak jest innych szczegółowych obostrzeń dotyczących warunków technicznych tego rodzaju obiektów

Niezależnie od powyższego należy jednocześnie pamiętać, że przydomowa turbina (wiatrak) prądotwórcza jest z zasady umieszczona na maszcie, co sprawia, że całość urządzenia staje się budowlą w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. Zgodnie z art. 3 pkt 3 pr. bud. budowlą jest bowiem każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. W konsekwencji wykonanie prac polegających na budowie takiego masztu wiatrowego będzie związane z koniecznością uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud.

Jakub Mazurkiewicz