Jakie stawki przyjmowane są do naliczania kary biegnącej za przekroczenia warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji tlenku węgla?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Jakie stawki przyjmowane są do naliczania kary biegnącej za przekroczenia warunków pozwolenia zintegrowanego np. w zakresie emisji tlenku węgla? Ile wyniosłaby kara za przekroczenie np. o 5 kg/h w ciągu 30 dni?

Odpowiedź:

W przypadku emisji do powietrza za przekroczenia emisji dopuszczalnej gazów i pyłów ustalonej w pozwoleniu na emisję do powietrza lub pozwoleniu zintegrowanym wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wymierzyć karę w oparciu o wyniki pomiarów własnych (kontrolnych) lub pomiarów prowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do dokonania takich pomiarów.

W przypadku kary wymierzanej w oparciu o wyniki pomiarów kontrolnych za przekroczenia emisji dopuszczalnej do powietrza w pierwszej kolejności wymierza się karę tzw. biegnącą, uwzględniając przekroczenie emisji w skali godziny. W oparciu o ww. karę biegnącą (na podstawie ostatecznych decyzji określających wymiar kary biegnącej) WIOŚ podejmuje decyzję o wymierzeniu kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia (po stwierdzeniu, że przekroczenie lub naruszenie ustało) lub za okres do dnia 31 grudnia każdego roku, jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte.

W celu wymierzenia kary biegnącej określa się wielkość przekroczenia dopuszczalnej emisji w kg/h. Stawkę kary godzinowej przyjmuje się jako 10-krotną stawkę opłaty za daną substancję obowiązującą na czas przekroczeń, określoną na dany rok w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

W przypadku tlenku węgla stawka opłaty w 2014 r. wynosi 0,11 zł za 1 kg, co oznacza, że kara biegnąca za każdą godzinę przekroczeń emisji dopuszczalnej o 5 kg wynosi 0,11 x 10 x 5 = 5,50 zł/h. Jeżeli przekroczenie trwa przez 30 dni, po 24 godziny na dobę, kara za okres wynosi 30 x 24 x 5,50 = 3960 zł.

Jeżeli stwierdzono przekroczenia emisji dopuszczalnej w kilku rodzajach substancji, karę biegnącą ustala się za każdą substancję wprowadzaną do powietrza z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu.

W przypadku kary wymierzanej za przekroczenie w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do dokonania takich pomiarów, wysokość kary za okres 30 dni będzie taka sama, przy czym nie wymierza się kary biegnącej, ale tylko karę za okres przekroczeń w danym roku. Tok obliczeń wysokości kary jest identyczny.

Uzasadnienie:

Zastosowanie mają art. 298 ust. 1 pkt 1, art. 299 ust. 1, art. 300 ust. 1 i 3, art. 302 ust. 1, art. 305 ust. 1 i 4, art. 309 ust. 1 oraz art. 313 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Stawki opłat zostały określone w tabeli G obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 729).

Marek Gall, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 4 września 2014 r.

Data publikacji: 7 września 2014 r.