Odpowiedź:
Standardy emisyjne z instalacji, w tym dla instalacji spalania paliw, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów - dalej r.s.e.i. w załącznikach 1-6 do r.s.e.i. Standardy emisyjne podane w r.s.e.i. dotyczą również okresu po 1 stycznia 2023 r.

Proszę zauważyć, że standardy emisyjne podane we wskazanych załącznikach nie mają ograniczonego czasu obowiązywania do 31 grudnia 2022 r., a więc według obecnego stanu prawnego (a takim można się aktualnie kierować) odpowiednio będą obowiązywać po tym okresie. Odpowiednio oznacza według załącznika odpowiadającego datom uzyskania pozwolenia na budowę, oddania do użytkowania itp.

Przykładowo, według § 6 ust. 6 pkt 3 r.s.e.i. standardy emisyjne dla źródła, o którym mowa w art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, eksploatowanego po dniu 31 grudnia 2023 r. lub po wykorzystaniu limitu czasu użytkowania odpowiednio 17 500 lub 32 000 godzin, mimo złożenia przez prowadzącego takie źródło pisemnej deklaracji, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r., że źródło będzie użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas użytkowania źródła, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., nie przekroczy 17 500 godzin albo 32 000 godzin określa załącznik nr 6 do r.s.e.i., z zastrzeżeniem § 7 i § 8 r.s.e.i.

Proszę dodatkowo zauważyć, że standardy emisyjne dla źródeł spalania paliwa węglowego i tak zostały znacznie wyśrubowane i odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom UE. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami