Pytanie
Wspólnik, komandytariusz, wystąpił do zarządu komplementariusza o wypłatę własnych wypracowanych, opodatkowanych i niewypłaconych na dzień wystąpienia z wnioskiem zysków z lat ubiegłych zamykających się kwotą 1.000.000 zł (prezentowanych w bilansie w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych). Zarząd podjął uchwałę o dokonaniu wypłaty zysku z lat ubiegłych nie później niż do końca roku obrotowego 2013. Po podjęciu uchwały komandytariusz, jako pożyczkodawca, zawarł z komplementariuszem, pożyczkobiorcą, umowę pożyczki zobowiązując się do przeniesienia na własność w formie pożyczki swoich zysków (1.000.000 zł), w terminie do końca roku obrotowego 2013. Strony umowy pożyczki zawarły kolejną umowę, umowę potrącenia, zgodnie postanawiając, iż ich wzajemne zobowiązania - wierzytelności z tytułu wypłaty zysku oraz przeniesienia w formie pożyczki niewypłaconych zysków ulegają potrąceniu (umorzeniu) do wysokości 1.000.000 zł.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
Jeżeli nie, to bardzo prosimy o wskazanie innego, zgodnego z prawem postępowania, oczywiście poza wskazaniem, że jedynym zgodnym z prawem postępowaniem jest, ażeby środki pieniężne wynikające z wzajemnych zobowiązań przeszły przez rachunki bankowe stron?