Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., uchylony przez u.z.u.c.p.g. nie powoduje zmiany w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których u.u.c.p.g. dotyczy. Zakresem znowelizowanej u.u.c.p.g. objęte są (i będą po dniu 1 stycznia 2012 r., czyli po wejściu w życie nowych przepisów) wszystkie odpady wskazane w grupie 20 określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zmiana wprowadzona przez u.z.u.c.p.g. jest zmianą porządkującą. Dotychczasowy przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. zawierał odwołanie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., która w art. 3 ust. 3 pkt 4 zawierała definicję odpadów komunalnych. Nadal odpady komunalne są rozumiane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Wskazana wyżej definicja odpadów komunalnych może (ale nie musi) zmienić się po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach, która zastąpi dotychczasową u.o. Zmianom tym powinno towarzyszyć nowe rozporządzenie w sprawie katalogów odpadów, które może (ale nie musi) wprowadzić zmiany w grupie 20.

Janusz Jerzy