Pytanie
Dwie osoby fizyczne (małżeństwo) utworzyły spółkę jawną. Oboje wnieśli po 10.000 zł. Do spółki jawnej zostaną wniesione jednocześnie jednego dnia aportem:
1) likwidowane przedsiębiorstwo osoby fizycznej (męża - wspólnika spółki jawnej), w skład którego wchodzą: niezamortyzowane całkowicie środki trwałe, wyposażenie, zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów oraz budżetu, należności od odbiorców (PKPiR).
Jakie są podatkowe aspekty tego aportu w spółce jawnej z uwzględnieniem sytuacji, w której następuje nadwyżka wartości godziwej aktywów netto nad ceną nabycia, jak i sytuacji odwrotnej.
W jaki sposób amortyzować podatkowo przejęte środki trwałe?
2) środki trwałe (budynki i budowle) stanowiące majątek spółki z o.o., której udziałowcami są mąż i żona (50% 50% udziałów) tworzący ww. spółkę jawną. Część wnoszonych środków trwałych jest całkowicie umorzona. Wartość rynkowa nieruchomości znacząco przewyższa wartość księgową środków trwałych.
Jakie są podatkowe aspekty tego aportu w spółce jawnej?
W jaki sposób amortyzować podatkowo przejęte środki trwałe?
Proszę o ocenę w ujęciu podatkowym konieczności ujawnienia powiązań między spółką jawną oraz spółką z o.o.