Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność- u przedsiębiorcy była kontrola podatkowa z urzędu skarbowego w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. Kontrolujący w protokole kontroli podatkowej między innymi "wyrzucił" z kosztów uzyskania przychodów karę zapłaconą na rzecz jednego z kontrahentów z tytułu nieterminowego zakończenia robót. Kontrolowany zanim zaczęła się kontrola podatkowa wystąpił do Ministra Finansów o interpretację indywidualną w sprawie możliwości zaliczenia ww. kary do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź na interpretację była taka że stanowisko kontrolowanego MF uznał za nieprawidłowe i ww. kara nie powinna być kosztem uzyskania przychodów. Kontrolowany nie zgodził się ze zdaniem Ministra Finansów i złożył skargę do WSA na ww. interpretację (skarga była złożona już w okresie trwania kontroli podatkowej). Kontrolowany zamierza w zastrzeżeniach do protokołu kontroli napisać że nie zgadza się ze stanowiskiem Kontrolującego (tak samo jak nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów).Kontrolowany prawdopodobnie nie uwzględni zastrzeżeń w tym zakresie i będziemy musieli złożyć korektę zeznania rocznego wyłączając z kosztów uzyskania przychodów ww. karę.
Jakie kroki możemy podjąć dalej aby "bronić swojego stanowiska" - nie wiemy też jak WSA rozstrzygnie sprawę ostatecznie?