Pytanie
W latach poprzednich (2007, 2008, 2010 i 2011) firma zawierała umowy zlecenia z osobą fizyczną. Zleceniobiorca corocznie składał oświadczenie z zakładu pracy, gdzie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jego zakład pracy oświadczał, iż otrzymuje wynagrodzenie przekraczające kwotę minimalnego wynagrodzenia. Na tej podstawie firma nie odprowadzała od umów zlecenia ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorcę zgłaszano tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Firma otrzymała wezwanie z ZUS do sporządzenia i przekazania w ciągu 7 dni prawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych. Okazało się bowiem, iż zleceniobiorca cały czas był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jednakże w kilkunastu miesiącach (w każdym roku) podstawa wymiaru składki jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Firma ma obowiązek zapłacenia zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.
Czy pracodawca jest zobowiązany do zapłaty należności wraz z odsetkami?
Czy firma ma możliwość domagać się odszkodowania za wyrządzoną szkodę?
Jeżeli tak to od kogo?