Jakie kary grożą przedsiębiorcy posiadającemu instalację powodującą powstawanie odpadów w ilości zobowiązującej do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzyska takiego pozwolenia? Jaka jest podstawa prawna nałożenia kary?
Zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), w sytuacji gdy wytwórca odpadów w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W przypadku wytwarzania odpadów bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków (np. przekroczenie ilości lub rodzajów odpadów dopuszczonych do wytworzenia), w mojej ocenie, będzie miał zastosowanie art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot eksploatujący instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności lub też karze grzywny.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.), organem powołanym m.in. do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, a także decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska jest Inspekcja Ochrony Środowiska.

Anna Nieć