Pytanie:
Spółka posiada kilka sklepów na terenie całego kraju, w których prowadzona jest sprzedaż produktów w opakowaniach. W związku z powyższym, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o., przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu sprzedaży informacji w zakresie: 1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, 2) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Jakie informacje należy wywiesić w miejscu sprzedaży, aby spełnić wszystkie wskazane wymagania? W jakich rozporządzeniach lub ustawach można znaleźć wszystkie niezbędne informacje?

Odpowiedź:
Przepis art. 42 u.g.o.o.o. zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji dotyczących opakowań oraz zagospodarowania odpadów opakowaniowych, przez co najmniej wywieszenie takiej informacji w miejscu sprzedaży. Ustawodawca nie wskazał jednak, do jakich konkretnie przepisów należy się odnieść, opracowując te informacje.

Uzasadnienie:
Można jednak zaproponować pewne rozwiązania. I tak, w przypadku obowiązku informowania o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych warto posłużyć się informacjami zawartymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym w danej gminie, w której jest prowadzona przez przedsiębiorcę sprzedaż detaliczna lub hurtowa.

Podobnie w przypadku informacji dotyczących właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi warto skorzystać również z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Informacje zawarte w obu powyższych punktach zapewne ograniczą się do wskazania miejsc ustalonych przez gminę, do których można przekazać odpady opakowaniowe, do wskazania rodzajów pojemników do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich oznaczeń oraz do przedstawienia zasad selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych.

Z kolei w przypadku informacji o znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach należałoby wskazać oznaczenia określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1298).

Powyżej wymienione informacje są jedynie propozycjami, jakie mogą znaleźć się w wywieszonej informacji w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorca ma jednak dużą swobodę w formułowaniu informacji dotyczących opakowań oraz zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Może więc posłużyć się także innymi źródłami, tworząc informacje w tym zakresie.