Pytanie
Prosimy o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w sprawie interpretacji zapisów Karty Nauczyciela odnośnie wysokości pensum nauczyciela realizującego przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym w szkole, zgodnie z nową podstawą programową. Pytanie związane jest z tym, iż nauczyciele zgłaszają, że w bloku przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym jest dużo treści teoretycznych i na tej podstawie uzasadniają, że powinni mieć ustalone pensum 18 godz. tygodniowo, a nie 22 godz. tygodniowo. Wskazują, że pensum 22 godz. powinno być ustalane tyko i wyłącznie do dwóch wymienionych w bloku przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym zajęć – tj. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Dla pozostałych przedmiotów należących do bloku przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym, zdaniem nauczycieli, powinno obowiązywać pensum 18 godz. tygodniowo. Jeżeli podnoszona przez nauczycieli interpretacja jest słuszna, powstaje pytanie o zasadność ustalenia pensum na podstawie KN, skoro pensum to zostało określone dla nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – 18 godz. tygodniowo i dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół – 22 godziny tygodniowo. Skoro przywołane zajęcia jednoznacznie nie kwalifikują się do żadnej z ww. grup to może należy doprecyzować przepisy i dokonać rozwiązań na poziomie organu prowadzącego. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy także o rozstrzygnięcie, na bazie których przepisów należy dokonywać podziału na grupy na zajęciach z przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym.