Odpowiedź:
Od daty zamknięcia składowiska nie minęło jeszcze 30 lat, zatem badania monitoringowe tego składowiska powinny być prowadzone. Jeśli prowadzone nie są, to organem właściwym do wydania decyzji nakazującej prowadzenie badań monitoringowych oraz ich zakresu w oparciu jest marszałek województwa.

Uzasadnienie:
Po pierwsze wskazać należy, że pytający nie określił, jakie szkolenie ma na myśli i jaki był jego temat, zatem odpowiedź będzie udzielona wyłącznie w oparciu o właściwe przepisy prawa.

Obecnie organem właściwym do nakazania prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów jest marszałek województwa. Nie ma znaczenia, że składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane przed dniem wejścia w życie u.o. Monitoring składowiska prowadzi się na każdym etapie istnienia składowiska, tj. poczynając od fazy przedeksploatacyjnej, a kończąc na fazie poeksploatacyjnej, która kończy się 30 lat od dnia jego zrekultywowania.

Badanie parametrów wskaźnikowych powinno być dokonywane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów - dalej r.s.o.

Składowisko przestaje być obiektem budowlanym w momencie zakończenia rekultywacji. Moment zakończenia rekultywacji jest równoznaczny z datą zamknięcia składowiska odpadów – art. 123 ust. 2 u.o. W tym momencie rozpoczyna się faza poeksploatacyjna składowiska, która trwa 30 lat. Termin ten liczy się od dnia zakończenia rekultywacji. Akt r.s.o. wydano już pod rządami u.o., gdzie za datę zamknięcia składowiska uznaje się datę zakończenia rekultywacji. Niemniej jednak, z uwagi na brak przepisów przejściowych odnoszących się do zamykania składowisk odpadów pod rządami ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach składowisko posiadające decyzję o jego zamknięciu, a także składowisko, dla którego nie wydano żadnych decyzji uważa się za zamknięte niezależnie od tego, czy rekultywacja została zakończona. Zatem tego stanu rzeczy nie zmienia u.o., w tym art. 123 ust. 2 u.o. Przepisy odpadowe obowiązujące przed dniem wejścia w życie u.o. nie przewidywały formalnego zakończenia rekultywacji składowiska (w formie odrębnej decyzji o zakończeniu rekultywacji). Stąd datą zamknięcia składowiska jest rok 2001 r. (a nie rok, w którym zakończono rekultywację, czyli 2003 r.). Od daty zamknięcia składowiska nie minęło jeszcze 30 lat, zatem badania monitoringowe tego składowiska powinny być prowadzone. Jeśli prowadzone nie są organem właściwym do wydania decyzji nakazującej prowadzenie badań monitoringowych oraz ich zakresu w oparciu o r.s.o. jest marszałek województwa. 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami