Odpowiedź:
O ile plastikowym segregatorom z plastikowymi pustymi koszulkami można byłoby nadać kod 20 01 39 – tworzywa sztuczne, albo kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, to w przypadku, gdy w koszulkach umieszczone są zadrukowane kartki papieru trudno znaleźć dla nich kod odpadu w grupie 20 01 lub 15 01, bowiem opisane segregatory nie są opakowaniami wielomateriałowymi, którym należy nadać kod 15 01 05 (o opakowaniu wielomateriałowym można mówić wtedy, gdy opakowanie jest wykonane z dwóch rodzajów materiałów połączonych ze sobą). Takim opakowaniem nie mógłby być również segregator z plastiku lub tektury z metalowymi uchwytami, bowiem poszczególne rodzaje odpadów składające się na ten segregator mogą być rozdzielone ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych (opakowaniem wielomateriałowym byłaby koperta, gdzie byłby połączony papier z folią bezbelkową). Stąd opisanemu odpadowi można nadać kod 16 03 06* - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80. Gdyby firma zajmowała się również niszczeniem dyskietek, to należałoby im nadać kod 16 80 01 8 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji.
Stąd firma zajmująca się niszczeniem dokumentów powinna we wniosku uwzględnić maksymalnie dużo kodów odpadów z grupy 20 01, 15 01 oraz odpady z grupy 16 03.

Uzasadnienie:

Dokumenty przeznaczone do zniszczenia stanowić mogą, w mojej ocenie, odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o. Zgodnie z definicją sformułowaną w przywołanym przepisie, odpady komunalne obejmują zarówno odpady powstające w gospodarstwach domowych, jak i odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W przypadku dokumentów właściwa wydaje się klasyfikacja pod kodem 20 01 01 obejmującym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) gromadzony selektywnie i wysegregowany w grupie odpadów komunalnych papier i tekturę. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.o., odpady należy klasyfikować przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając źródło ich powstawania. Jednakże w przypadku odpadów złożonych z różnych materiałów niebędących opakowaniami wielomateriałowymi klasyfikacja w grupie 20 01 lub 15 01 może być niemożliwa. Stąd kodów odpadów należy poszukiwać w grupie 16 03 – partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 9.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów