Pytanie
Jaki jest termin zapłaty zaliczki na podatku dochodowy od osób prawnych za grudzień 2012 r. w sytuacji, gdy podatnik złoży rozliczenie roczne w terminie do 21 stycznia 2013 r. i z rozliczenia tego wynika obowiązek zapłaty podatku rocznego w kwocie niższej niż zaliczka za grudzień?
Czy złożenie rocznej deklaracji korygującej po 21 stycznia wpływa na termin opłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r.?
Co w przypadku, gdy podatnik złoży korektę rozliczenia rocznego, z której np. będzie wynikał obowiązek dopłaty podatku?
Czy podatnik składając taka korekt np. w lutym będzie miał obowiązek naliczyć odsetki od 20 stycznia?
Z art. 25 ust. 1a u.p.d.o.p. wynika, ze zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p., z którego wynika, że:
"Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku"
a więc wprost nie wynika, ze podatek ten należy zapłacić do 20 stycznia.
Jak nalezało będzie prawidłowo wypełnić część G deklaracji CIT-8 za 2012 r. gdy zaliczka za grudzień zostanie zapłacona 20 stycznia?