Pytanie
Fundacja został powołana przez miasto w celu wspierania i rozwoju mikro oraz małej i średniej przedsiębiorczości, a także łagodzenia skutków bezrobocia. Realizuje swoje cele poprzez m.in. tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, udostępnianie nowopowstałym i powstającym podmiotom gospodarczym, na preferencyjnych zasadach lokali do prowadzenia działalności gospodarczej i pomocy logistycznej. Ponadto organizuje targi, wystawy, jarmarki i bazary, służące promocji lokalnej działalności gospodarczej i jej rozwojowi. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszt działalności Fundacji, jak również na działalność gospodarczą. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności gospodarczej jest: wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A), działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B), kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).
Fundacja składając deklarację na podatek od nieruchomości zgłosiła będące w jej posiadaniu nieruchomości i opodatkowała budynki wg stawki niższej, jak dla budynków pozostałych oraz grunty wg stawki jak dla pozostałych.
Jaką stawkę opodatkowania nieruchomości należałoby zastosować we wskazanym przypadku?
Fundacja prowadzi działalność non profit.
Wynajmuje lokale podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą, a więc prowadzącym działalność gospodarczą.