Jaką masę odpadów przekazywanych transgranicznie należy uznać za masę przekazaną, jeśli masa uzyskana na wadze nadawcy jest różna od masy uzyskanej na wadze odbiorcy?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Jaką masę odpadów przekazywanych transgranicznie należy uznać za masę przekazaną, jeśli masa uzyskana na wadze nadawcy jest różna od masy uzyskanej na wadze odbiorcy?

Różnice są niewielkie (do 70 kg przy masie ładunku około 20 Mg) i nie udało się ustalić przyczyny różnicy wskazań wag.

Odpowiedź:

Na organizującym wysyłkę odpadów poza terytorium kraju ciąży obowiązek zapewnienia, aby dokumenty dołączone do przesyłki zawierały informacje o rzeczywistej masie przemieszczanych odpadów. Dokumenty te wypełnia więc podmiot, który przekazuje odpady i to on powinien wskazać masę odpadów, które są przedmiotem transgranicznego przemieszczania.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 12 lipca 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie 1013/2006 przy zastosowaniu procedury informowania (lista zielona odpadów) organizujący przemieszczanie odpadów ma obowiązek zapewnienia, aby w czasie przemieszczania odpadów dołączony był do nich odpowiedni dokument, którego treść została ustalona w załączniku VII do rozporządzenia 1013/2006. Podczas transportu załącznik VII musi być wypełniony w polach 1-11 i podpisany przez wysyłającego w polu 12. Po odbiorze transportu, odbiorca wypełnia pole 13 lub 14 dokumentu. Załącznik VII pośród wielu informacji zawiera również dane dotyczące masy przekazywanych odpadów. Dlatego więc podmiot organizujący przesyłkę, czyli przekazujący odpady, powinien w tym dokumencie wskazać rzeczywistą masę przekazywanych odpadów. I to tę masę odpadów należy uznać za masę przekazaną w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów.

Podobnie w przypadku z tzw. listy bursztynowej odpadów (załącznik IV do rozporządzenia 1013/2006), gdzie wywóz odpadów podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, również za sporządzenie odpowiednich dokumentów i dotrzymanie procedur odpowiada podmiot organizujący przemieszczanie odpadów. Dlatego podmiot ten powinien w dokumencie przesyłania, którego wzór znajduje się w załączniku IB do rozporządzenia 1013/2006, wskazać rzeczywistą masę przewożonych odpadów.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 31 sierpnia 2014 r.