Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad każe utrzymać reklamę typu billboard powiązanej z gruntem w odległości 3 m od granicy działki. Z kolei wydział budownictwa twierdzi, że takiego obiektu nie należy traktować jako budynku, w związku z czym nie obowiązuje zachowanie odległości 3 m.
Jaka jest właściwa odległość posadowienia reklamy typu billboard od granicy działki?
Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. W konsekwencji, billboard, czyli tablica reklamowa (urządzenie reklamowe trwale związane z gruntem) stanowi w rozumieniu definicji ustawowej obiekt budowlany, a konkretnie budowlę. Z kolei odległość 3 metrów, o której mowa w treści zadanego pytania wynika z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t., zgodnie z którym jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Zwrócić należy tutaj uwagę, że wyżej powołany przepis określający odległość od granicy działki dotyczy budynków, a nie generalnie obiektów budowlanych, czy budowli. W zasadzie przepisy r.w.t. odnoszą się do budynków. Zgodnie z § 2 ust. 1 r.w.t., przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Stąd też za słuszny uznać należy pogląd, że odległość 3 metrów nie będzie miała w tym przypadku zastosowania.

Brak jest przepisów, które określają wprost minimalne odległości od granicy działki sąsiedniej w odniesieniu do obiektów budowlanych innych niż budynki. W przedmiotowym stanie faktycznym (jeśli w grę wchodzi sąsiedztwo drogi publicznej) należy przede wszystkim zachować minimalne ustawowe odległości od granicy drogi publicznej, które wynikają z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - dalej u.d.p. Zgodnie z art. 43 ust. 1 u.d.p. obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w określonych szczegółowo (z uwzględnieniem rodzaju drogi i położenia drogi w terenie zabudowy lub poza nim) odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni. Wyjątkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze krajowej / wojewódzkiej / powiatowej / gminnej w odległości mniejszej niż określono w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych (wyjątek nie dotyczy obszaru poza terenem zabudowy).

Jakub Mazurkiewicz