1. Zgłoszenie działalności do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego i ZUS (KRUS)
Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
• wpisu albo zmiany wpisu do REGON,
• zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego NIP,
• zgłoszenia płatnika składek ZUS (jego zmiany) albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS,
• przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć także zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne w VAT.
2. Założenie rachunku bankowego
Należy pamiętać, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
3. Wyrobienie pieczątki

 Więcej o obowiązkach przedsiębiorcy znajdziesz w >>> Kompas Księgowo-Kadrowy