Pytanie
Czy jeśli pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński) i w czasie trwania zwolnienia lekarskiego płatnego ze środków pracodawcy (wynagrodzenie chorobowe) zostaje zmieniony wymiar etatu, to, czy podstawę zasiłkową ustalamy na nowo, biorąc pod uwagę kwotę po zmianie wymiaru czasu pracy, czy w takim przypadku zmiana wymiaru etatu nie wpływa na wysokość podstawy zasiłkowej z uwagi na fakt, że nastąpiła ona w czasie trwania długotrwałego zwolnienia lekarskiego?
Pracownik nie przepracował w tym czasie ani jednego dnia. Z podobnym zapytaniem pracodawca zwrócił się do ZUS. W odpowiedzi uzyskał informację, iż zgodnie z art. 40 u.ś.p. w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy lub w miesiącach poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. W związku z powyższym, jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpi w trakcie przebywania na zasiłku chorobowym (nie w pierwszym miesiącu powstałej niezdolności do pracy tylko w kolejnych) i niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie, wówczas nie wpłynie ten fakt na przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z uwzględnieniem nowego wymiaru czasu pracy. Jeżeli natomiast wymiar czasu pracy ulegnie zmianie w czasie trwania zasiłku chorobowego, ale nastąpi przerwa w niezdolności do pracy bądź nastąpi zmiana rodzaju świadczenia, wówczas należy dokonać na nowo przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku z uwzględnieniem nowego wymiaru czasu pracy. Informacja dotycząca ustalenia podstawy nie została zawarta w ww. ustawie, a jedynie w komentarzu do niej.