Pytanie:
Jak należy zaksięgować fakturę?
Czy w kolumnie 10 i "normalnie" odliczyć VAT, mimo że nie został zapłacony?

Odpowiedź:
Ze wskazanej faktury można jedynie odliczyć VAT, gdyż nie stanowi ona podstawy do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu.

Uzasadnienie:
Jak stanowi art. 29a ust. 11 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. Jednakże – w myśl art. 29a ust. 12 u.p.t.u. – w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w art. 29a ust. 11 u.p.t.u., podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:
1. w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;
2. 60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.
W przypadkach takich – zgodnie z art. 106i ust. 5 u.p.t.u. - fakturę wystawia się nie później niż:
3. 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
4. 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

 

Taką właśnie fakturą – jak wynika z treści pytania – otrzymana przez firmę faktura. Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że VAT z faktur dokumentujących niezwrócone opakowania zwrotne podlega odliczeniu na zasadach ogólnych. Nie jest zatem (z nieistotnym – jak zakładam – w omawianej sytuacji wyjątkiem dotyczącym małych podatników rozliczających VAT metodą kasową oraz faktur wystawianych przez takich podatników) warunkiem odliczenia podatku z tych faktur ich opłacenie. A zatem w przedstawionej sytuacji firma może odliczyć VAT z otrzymanej faktury dokumentującej niezwrócone opakowania (w okresie rozliczeniowym jej otrzymania).
Wątpliwości pojawiają się, jeżeli chodzi o rozliczenie przedmiotowej faktury na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści pytania wynika bowiem, że nie podlega ona zapłacie, a więc w istocie nie dokumentuje ona poniesionego (obecnie lub w przyszłości) przez firmę kosztu. W konsekwencji uważam, że dla celów podatku dochodowego faktury, o której mowa, nie należy rozliczać, gdyż nie stanowi ona podstawy do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu.