Pytanie
Jak przeliczyć poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zagranicznej jednostki zależnej na wartości wyrażone w walucie prezentacyjnej skonsolidowanego sprawozdania finansowego (metoda konsolidacji pełnej)?
Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych: "poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się po kursie z dnia osiągnięcia przychodów, zysków, poniesienia kosztów lub strat; można jednak w celu uproszczenia zastosować do przeliczenia kursy stanowiące średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - kurs będący średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski."
Czy zasady wyceny określone w § 9 ust. 2 pkt 2 mogą być stosowane łącznie?
Czy można postępować w sposób następujący:
  • generalna zasada przeliczenia RZiS to zastosowanie kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego;
  • dla pozycji podlegających wyłączeniom konsolidacyjnym, zastosowanie kursu z dnia osiągnięcia przychodów, zysków, poniesienia kosztów lub strat;
  • powstałe w związku z tym różnice kursowe odnieść na kapitały własne (różnice kursowe z przeliczenia)?