Obecnie obowiązujący wzór deklaracji VAT-7 stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, natomiast objaśnienia do deklaracji VAT-7 stanowią załącznik nr 4 do tego rozporządzenia.

Dodać warto, że obecni obowiązujący wzór deklaracji VAT-7 oznaczony jest indeksem 14 (numer ten odnaleźć można odnaleźć w prawym dolnym– rogu deklaracji VAT-7, małą czcionką, w nawiasie VAT-7(16)). Zamiennie nazwa indeks deklaracji określana jest wzorem formularza lub wariantem deklaracji.

 

W jakim terminie składane są deklaracje VAT-7?

Deklaracja VAT-7 składane są za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia deklaracji VAT-7 upływa następnego dnia po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Czytaj także: Podatnik VAT czynny czy zwolniony

 

Jakie są skutki złożenia deklaracji VAT-7?

Na skutek złożenia deklaracji VAT-7 (podobnie jak innych deklaracji VAT) zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym, przyjmuje się w kwocie wynikającej z tej deklaracji, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Oznacza to, że jeśli treść deklaracji nie zostanie zakwestionowana przez organ podatkowy, jest ona dla organów podatkowych wiążąca. Ponadto:

  1. złożona deklaracja VAT-7, w której wykazano w poz. 48 kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego stanowi – w razie niewpłacenia tej kwoty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości – podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  2. złożenie deklaracji, w której w poz. 52-54 wykazana została kwota do zwrotu rozpoczyna bieg terminu do zwrotu podatku.

 

Czytaj także: Korekta deklaracji VAT-7 również w okresie zawieszenia działalności

 

Czy trzeba składać deklaracje VAT-7 „zerowe"?

Obowiązujące przepisy, co do zasady, nie zwalniają czynnych podatników VAT z obowiązku składania deklaracji VAT-7, jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiła żadne zdarzenia podlegające ujęciu w tych deklaracjach. Wyjątek dotyczy podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej (chyba że są oni zarejestrowani jako podatnicy VAT UE).

 

Zasady wypełniania deklaracji VAT-7

Obecnie obowiązujący wzór deklaracji VAT-7 zawiera 76 pozycji. Rolą podatników jest wypełnienie jasnych pól (wszystkie pozycje deklaracji VAT-7, z wyjątkiem pozycji 2, 3, 74, 75 i 76), pola ciemne (poz. 2, 3, 74, 75 i 76) wypełniają urzędy skarbowe. Deklaracje VAT-7 wypełniać należy na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Przed wypełnieniem deklaracji VAT-7 warto zapoznać się z objaśnieniami do tej deklaracji. Z ogólnych objaśnień wynika, że:

  1. kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych,
  2. wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus (-),
  3. niewypełnienie którejkolwiek pozycji od 10 do 59 deklaracji VAT-7 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

 

Krok 1 - Wypełnienie części wstępnej deklaracji VAT-7

Część wstępna deklaracji VAT-7 zawiera pięć pozycji, z których trzy wypełniają podatnicy. Są oni obowiązani:

  1. w pozycji 1 wpisać swój NIP,
  2. w poz. 4 i 5 wpisać miesiąc i rok, za który składana jest deklaracja VAT-7 (nie miesiąc i rok, w którym deklaracja jest składana).

Krok 2 - Wypełnienie części A deklaracji VAT-7 (Miejsce i cel składania deklaracji)

W części A deklaracji VAT-7 podatnicy mają do wypełnienia dwie pozycje – poz. 6 i poz. 7.

W poz. 6 wskazywany jest urząd skarbowy, do którego kierowana jest deklaracja VAT-7. Urzędem tym jest urząd skarbowy właściwy dla składającego deklarację VAT-7 podatnika (zasady ustalania właściwości urzędów skarbowych dla celów VAT określają przepisy art. 3 u.p.t.u.). Najczęściej jest to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy terytorialnie ze względu na adres siedziby podatnika (jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej) lub urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (jeżeli podatnik jest osobą fizyczną).

W poz. 7 deklaracji VAT-7 określany jest cel jej złożenia. W przypadku składania deklaracji VAT-7 za dany miesiąc po raz pierwszy zaznaczany jest kwadrat 1 w tej pozycji. W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji VAT-7 zaznaczany jest kwadrat 2 w poz. 7 (w przypadku takim do składanej korekty dołączone powinno być pisemne uzasadnienie przyczyny korekty).

Krok 3 - Wypełnienie części B deklaracji VAT-7 (dane identyfikacyjne podatnika)

W części B deklaracji VAT-7 wykazywane są dane identyfikujące podatnika. Sposób wypełnienia tej części deklaracji VAT-7 zależy od rodzaju podatnika, tj. od tego czy jest on osobą fizyczną. I tak:

  1. podatnicy będący osobami fizycznymi zaznaczają kwadrat 2 w poz. 8 oraz wpisują nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia w poz. 9,
  2. podatnicy niebędący osobami fizycznymi zaznaczają kwadrat 1 w poz. 8 oraz wpisują pełną nazwę oraz REGON w poz. 9.

Krok 4 - Wypełnienie części C deklaracji VAT-7 (Rozliczenie podatku należnego)

Część C. deklaracji VAT-7 zawiera 31 pozycji. Wszystkie te pozycje wypełniają podatnicy, jednak wypełnianie wszystkich pozycji nie jest konieczne. Jak bowiem wynika z objaśnień do deklaracji VAT-7, niewypełnienie którejkolwiek z pozycji części C deklaracji VAT-7 jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).