Pytanie
Zleceniobiorca zatrudniony w firmie X w okresie od 17 października 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. na podstawie umowy zlecenia nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na możliwość zwolnienia (24 lata, student posiadający ważną legitymację). W firmie X od 1 lutego 2012 r. pracownik został zatrudniony na umowę o pracę. Dodatkowo w tej samej firmie X w okresie od 13 stycznia 2012 r. do 15 lutego 2012 r. pracownik wykonywał umowę o dzieło z terminem wypłaty na luty 2012 r.
Czy w związku z powyższym istnieje obowiązek oskładkowania tej umowy o dzieło? Jeżeli tak, to czy obowiązkiem oskładkowania ZUS będzie objęta cała umowa, czy też tylko od momentu zatrudnienia na umowę o pracę? Jeżeli tylko ta część umowy, to czy należy ją podzielić proporcjonalnie, aby uzyskać kwoty będące podstawą do składek ZUS?