Pytanie
Pracodawca zatrudnia pracowników, którzy w umowach o pracę mają wpisane miejsce wykonywania pracy na terenie trzech województw (pracownicy ogólnobudowlani). Dla pracowników zostało wynajęte mieszkanie, z którego korzystają wykonując swoją pracę na terenie jednego z województw określonych w umowie o pracę. W obowiązującym u danego pracodawcy regulaminie wynagradzania określono, iż pracownicy za czas podróży służbowej otrzymują diety i inne należności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Natomiast dla pracowników nieprzebywających w podróży służbowej zawarto zapis: " Pracownikom nieprzybywającym w podróży służbowej pracodawca jest zobowiązany zapewnić nocleg (koszty zakwaterowania). Koszty te są ponoszone w razie konieczności wynikającej m.in. ze względów organizacyjnych. Wartość pieniężną powyższych świadczeń w naturze ustala się w następującej wysokości: ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień pracy w kwocie 1,00 zł" W miesiącu marcu 2014 r. trzej pracownicy ogólnobudowlani wykonywali pracę cały miesiąc (21 dni) na terenie budowy mieszczącej się w województwie wskazanym w umowie o pracę. Pracownicy wracali do domu głównie na soboty i niedziele. Za miesiąc marzec 2014 r. został wystawiony rachunek na kwotę 3000 zł za najem na cele mieszkalne. Rachunek ten zostanie zapłacony w miesiącu kwietniu 2014 r. Pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2000 zł brutto oraz nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Wynagrodzenie wypłacane jest na 10 dzień następnego miesiąca.
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć wynagrodzenia i świadczenia rzeczowe w zakresie składek ZUS?
Czy wysokość ekwiwalentu pieniężnego za świadczenia w naturze musi odzwierciedlać wartość rynkową tych świadczeń?