Pytanie
W dniu 12 stycznia 2013 r. rozwiązała się umowa o pracę zawarta na czas określony 1 roku z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku referenta. Przed zawarciem tej umowy ten sam pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jako administrator. W ramach tych dwóch umów łączny okres zatrudnienia wynosi ponad 4 lata, a między umowami nie było dnia przerwy. Zmiana umowy polegała na zatrudnieniu w ramach korpusu służby cywilnej na innym stanowisku pracy, a ustawa o służbie cywilnej wymaga przy pierwszym zatrudnieniu zawarcia umowy na okres jednego roku. Obecny stosunek pracy rozwiąże się z przyczyn dotyczących pracodawcy. Proszę o interpretację terminu "okres zatrudnienia u danego pracodawcy", o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.s.z.r.s.
Czy chodzi o ostatnie zatrudnienie czy wszystkie zatrudnienia u danego pracodawcy?
Czy w konkretnym przypadku należy się odprawa w wysokości 1-miesięcznego czy 2-miesięcznego wynagrodzenia?