Pytanie:
Czy postąpiliśmy prawidłowo?
Jeśli chodzi o ulgę za złe długi to, czy powinniśmy sugerować się datą wpływu faktury i od tej daty odliczać VAT i płatność?
Czy mimo odliczenia VAT w czerwcu cofamy się do pierwotnej daty płatności?
Jak powinniśmy postępować z ulgą za złe długi w przypadku otrzymania duplikatu faktury, której wcześniej nie otrzymaliśmy?

Odpowiedź:
Niestety przepisy regulują w sposób odrębny zasad dotyczących zastosowania tzw. "ulgi na złe długi" w stosunku do duplikatów faktur, zwłaszcza w zakresie sposobu liczenia 150 dniowego terminu. W rezultacie w naszej opinii Podatnik prawidłowo odliczył VAT w miesiącu otrzymania faktury (czerwiec), jednocześnie podatnik powinien również zmniejszyć kwotę VAT naliczonego w deklaracji za czerwiec 2013 r. (art. 89 ust. 4 ustawy VAT) – 150 dni od stycznia 2013 r. mija właśnie w czerwcu 2013 r., w składanej za czerwiec deklaracji VAT-7 zaznaczyłby kwadrat, że dokonał korekty VAT naliczonego w związku z ulgą na złe długi. A następnie podwyższyć kwotę VAT naliczonego w deklaracji za wrzesień 2013 r. (miesiąc w którym doszło do zapłaty).

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (teks jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnik może w omawianym przypadku odliczyć VAT w deklaracji za miesiąc w którym otrzymał duplikat faktury bądź następne dwa okresy rozliczeniowe. Niestety przepisy dotyczące ulgi na złe długi nie przesuwają w omawianej sytuacji terminu odliczenia VAT naliczonego. Wykładnia art. 89b ust. 1 ustawy VAT, prowadzi do wniosku, iż w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, dłużnik jest zobowiązany "do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze". Zasady tej nie stosuje się, jeśli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a u.p.t.u.
Natomiast w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności (art. 89b ust. 2 u.p.t.u.) Jednocześnie w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku wynikającą z faktury. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części (art. 89b ust. 4 u.p.t.u.).
Niestety przepisy regulują w sposób odrębny zasad dotyczących zastosowania tzw. "ulgi na złe długi" w stosunku do duplikatów faktur, zwłaszcza w zakresie sposobu liczenia 150 dniowego terminu. W rezultacie w naszej opinii Podatnik prawidłowo odliczył VAT w miesiącu otrzymania faktury (czerwiec), jednocześnie podatnik powinien również zmniejszyć kwotę VAT naliczonego w deklaracji za czerwiec 2013 r. (art. 89 ust. 4 u.p.t.u.) – 150 dni od stycznia 2013 r. mija właśnie w czerwcu, w składanej za czerwiec deklaracji VAT-7 zaznaczyłby kwadrat, że dokonał korekty VAT naliczonego w związku z ulgą na złe długi. A następnie podwyższyć kwotę VAT naliczonego w deklaracji za wrzesień 2013 r. (miesiąc w którym doszło do zapłaty).

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2014 r.]