Pytanie
W trakcie bieżącego roku zapisano w polityce rachunkowości, że składniki poniżej 3500 zł będą zaliczane do materiałów i odnoszone w koszty bezpośrednio po ich zakupie (z efektem od początku roku). W roku ubiegłym był inny zapis w polityce rachunkowości, że składniki majątku poniżej powyższej wartości przyjmowane były na środki trwałe i umarzane w 100%. W poprzednich latach były przyjmowane bez żadnej dolnej granicy wartościowej i umarzane według odpowiednich stawek amortyzacyjnych. Zatem w obecnej sytuacji na rejestrze jest zarówno środek trwały o wartości początkowej 700 zł (jednostkowa wartość), który nadal się amortyzuje - nie osiągnął wartości zerowej netto, jest też środek trwały za 700 zł zamortyzowany w 100% po oddaniu do użytku w ubiegłym roku - w bieżącym roku jest księgowanie w koszty składnika majątku o wartości 700 zł bez wprowadzania go do rejestru środków trwałych. Dla potrzeb księgowych środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500 zł nawet gdy się jeszcze nie zamortyzowały zostaną wyksięgowane z ewidencji - zarówno te z wartością netto zero jak i te, które jeszcze się całkiem nie zamortyzowały.
Jak traktować koszt, który powstanie po wyksięgowaniu środków niezamortyzowanych z ewidencji?
Czy niezamortyzowania wartość będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
Dodatkowo amortyzacja, która była naliczona za okres od początku roku fiskalnego od środków trwałych, których wartość nie przekraczała 3500 zł również zostanie wyksięgowana z kosztów w pozostałe koszty dla potrzeb rachunkowych.
Czy koszt reklasyfikowanej amortyzacji będzie stanowił koszt podatkowy w roku bieżącym?