Pytanie
Spółka cywilna posiada grunty na zasadach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, na których jest budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w których prowadzona jest szkoła. Jeden ze współwłaścicieli jest organem prowadzącym szkołę, a drugi ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie jest podmiotem objętym systemem oświaty, czyli nie może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l.
Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości ww. grunty?
Jak opodatkować w powyższej sytuacji tą szkołę?