Pytanie:
Czy podatnik postępuj prawidłowo ustalając różnicę kursową?
Czy tak wylicza się różnice w przypadku zapłaty gotówką i przelewem?

Odpowiedź:

Dla przeliczenia faktury pytający zastosował prawidłowy kurs przeliczenia, tj. rozumiem, iż był to kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

 

Płatność w gotówce kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty i odpowiednio płatność przelewem według kursu zastosowanego przez bank, z którego korzystał podatnik dokonując tej płatności.
Uwagi:
Podatnik ma prawo przeliczenia wpływów/wypływów waluty po kursie średnim NBP, m.in w przypadku, gdy ustalenie kursu faktycznego nie jest możliwe, np. w sytuacji otrzymania zapłaty gotówką. Jeżeli bank z którego usług korzysta podatnik wykazuje w trakcie dnia kilka kursów walut w poszczególnych odstępach czasu, podatnik winien wybrać jeden występujący w określonym czasie i stosować w sposób ciągły. Zasada ta nie wynika z przepisów, a jest wynikiem praktyki akceptowanej i wysuwanej przez organy podatkowe.
Przykłady:
Tak, w przypadku otrzymania gotówką zapłaty w euro za fakturę wystawioną w euro w dniu poprzedzającym otrzymania zapłaty najprawdopodobniej powstaną różnice kursowe wynikające konieczności przeliczenia faktury (kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury) i otrzymanej gotówki (kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania gotówki).
Przychody podatkowe w walutach obcych przelicza się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu art. 11a ust. 1-2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej u.p.d.o.f.
Zasady rozliczania różnic kursowych zostały ujęte w art. 24c ust. 2-3 u.p.d.o.f. W myśl przytoczonego przepisu różnice kursowe powstają m.in. w wyniku różnicy pomiędzy przeliczeniem na złote polskie uzyskanego przychodu i kursem faktycznie zastosowanym do przeliczenia otrzymanej zapłaty, tutaj będą to dla otrzymanej zapłaty gotówką lub przelewem - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty (art. 24c ust. 4 u.p.d.o.f.).
Różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania ww. kursów powodują powstanie dodatnich lub ujemnych podatkowych różnic kursowych.