Pytanie
Podatnik w 2009 r. otrzymał w drodze darowizny mieszkanie. W tym też roku zaciągnął konsolidacyjny kredyt hipoteczny (85.000 zł), który w części przeznaczył na spłatę swoich wcześniejszych zobowiązań (kredyty konsumpcyjny oraz karty kredytowe na łączną wartość 25.000 zł) oraz na remont otrzymanego mieszkania (60.000 zł). Podatnik posiada udokumentowane koszty remontu (sfinansowane kredytem) w kwocie 50.000 zł.
W 2012 r. podatnik sprzedał mieszkanie (na którym była w 2009 r. ustanowiona hipoteka) osiągając przychód w wysokości 130.000 zł. W akcie notarialnym odnotowane zostało, iż część tej kwoty przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego w 2009 r. kredytu hipotecznego (70.000 zł; z czego na wydatki na własne cele mieszkaniowe - remont mieszkania - proporcjonalnie przypadała kwota 49.413 zł).
Czy słusznym jest wykazanie w zeznaniu PIT-39 przychodu w kwocie 130.000 zł, kosztu w kwocie 50.000 zł, dochodu w kwocie 80.000 zł?
Jednocześnie wykazując jako wolną od podatku kwotę dochodu (w proporcji do osiągniętego przychodu) przypadającą na spłatę kredytu hipotecznego (przeznaczony był na remont sprzedawanego mieszkania (wykazany w kosztach), kwotę 30.408 zł (przychód: 130.000 zł, spłata kredytu 49.413 zł co stanowi 38,01% przychodu). Podstawa opodatkowania 49.592 zł, podatek 9422 zł.
Wątpliwość moją budzi fakt, iż wydatki na remont mieszkania zostały od podatku odliczone niejako dwukrotnie - raz jako koszty uzyskania przychodu i drugi raz częściowo jako zwolnienie z podatku z tytułu spłaty kredytu na własne cele mieszkaniowe zaciągniętego przed sprzedażą mieszkania.