Pytanie
Jak o toczącym się postępowaniu należy zawiadomić właściciela budynku przebywającego w zakładzie karnym, jeśli nie został dla niego ustanowiony pełnomocnik?
Czy organ powinien wystąpić do sądu na podstawie art. 34 k.p.a. o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, skoro znane jest miejsce przebywania tej osoby?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Osobę przebywającą w zakładzie karnym należy zawiadomić zgodnie z ogólnymi regułami dotyczącymi doręczenia pism osobom fizycznym, wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. Natomiast wyznaczenie przedstawiciela w trybie art. 34 § 1 k.p.a. dotyczy osoby nieobecnej, tj. takiej, która opuściła miejsce stałego zamieszkania i nie jest znane jej miejsce pobytu.
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 34 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony. Nieobecnym, w rozumieniu art. 34 § 1 k.p.a., jest osoba będąca stroną w sprawie, która opuściła miejsce zamieszkania i nie jest znane jej miejsce pobytu. Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie wyznaczono przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi ustanowionemu w myśl art. 34 k.p.a. – zob. art. 48 § 1 k.p.a. W związku z tym, że znane jest miejsce przebywania osoby, którą organ zamierza zawiadomić, nieuzasadnione jest wyznaczenie dla tej osoby przedstawiciela w trybie art. 34 § 1 k.p.a. Reguły odnoszące się do doręczania pism osobom fizycznym, wskazane w art. 42 § 1-3 k.p.a., są wspólne dla wszystkich adresatów, niezależnie od tego czy pozostają oni na wolności czy też zostali osadzeni w areszcie tymczasowym bądź w zakładzie karnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w odniesieniu do osób osadzonych obowiązek doręczenia pism do rąk adresata został dodatkowo rozwinięty w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493) stwierdzających, iż korespondencję adresowaną do tymczasowo aresztowanego (skazanego) doręcza mu upoważniony funkcjonariusz.
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek