Pytanie
W danym roku budżetowym zrealizowano wydatki na ochronę środowiska w wysokości niższej niż wypływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych – "niewykorzystana" część wpływów z tytułu przedmiotowych opłat i kar stanowi element kształtujący roczny wynik kasowego wykonania budżetu (nadwyżki lub deficytem).
Czy do tej "niewykorzystanej części środków" ujętych w planie wydatków, a "niewykorzystanych" winno się stosować zasadę wynikającą z art. 403 ust. 1 prawa oświatowego (wydatki na ochronę środowiska nie mniejsze niż wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, bez względu na zasadę roczności budżetu), czy dotyczy ona tylko danego roku budżetowego?
W sytuacji, gdy w danym roku budżetowym zostaną sfinansowane wydatki na ochronę środowiska w wysokości wyższej niż wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – jeżeli nie stosuje się zasady roczności budżetu – czy "wyższa kwota przedmiotowych wydatków" stanowić będzie w następnym roku budżetowym (rozliczeniowym) pokrycie otrzymanych wpływów środowiskowych?
Przepis, ten nie wskazuje w jakim czasie należy sfinansować przedmiotowe wydatki wpływami środowiskowymi. Wnioskować należy, że tylko ze względu na roczność budżetu dokonuje się rocznego "rozliczenia i ustalenia stanu wykorzystania opłat środowiskowych", co znajduje wyraz w sprawozdaniu OŚ – 4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej".
Czy jest obowiązkiem prawnym w każdym roku budżetowym zaplanować po stronie wydatków, w celu wykonania – zadania na ochronę środowiska (finansowane opłatami środowiskowymi) – w wysokości co najmniej równej kwocie wpływów z tych opłat (wpływy bieżące i wpływy "niewykonane z lat poprzednich" lub wpływy bieżące pomniejszone o "niewykonanie" w roku poprzednim") czy można w kwocie niższej lub wyższej?