Pytanie
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej podpisała umowę ze spółką z o.o., w ramach której będzie świadczyć usługę obsługi rachunku bankowego oraz doradztwa gospodarczego. Zgodnie z umową nie są spełnione warunki art. 5b ust. 1 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli czynności nie są prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Na podstawie zapisów umowy oraz stanu faktycznego nie można też stwierdzić, że umowa ta ma charakter umowy o pracę (brak jest podporządkowania służbowego, wykonujący umowę może dowolnie organizować wykonywanie czynności, usługi świadczone są poza siedzibą spółki. z o.o. itd.). Umowa została zawarta w styczniu 2012 r. Płatność za wykonane usługi nastąpi po spełnieniu się warunków określonych w umowie (zakończenie projektów realizowanych przez spółkę), co będzie miało miejsce we wrześniu 2013 r.
Jak należy rozliczyć takie wynagrodzenie od strony podatku dochodowego od osób fizycznych?
Jakie obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ciążą na osobie wykonującej czynności w ramach umowy oraz usługobiorcy?
Kto i kiedy powinien zapłacić podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia, jakie deklaracje należy złożyć do urzędu skarbowego?