Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, rozliczając się na podstawie PKPiR. W 2009 r. nabyła prawo do zakupu nieruchomości gruntowej od spółki z o.o. (rok wcześniej spółka z o.o. zawarła przedwstępną umowę kupna nieruchomości od rolnika i w akcie notarialnym zastrzeżono, że prawo do nabycia gruntu spółka może przenieść na inny podmiot). Na gruncie, który planowano nabyć, osoba fizyczna zamierzała, na chwilę dokonania zakupu, wybudować budynek usługowy, który miał być wynajmowany innym podmiotom, tak więc grunt ten miał stanowić dla niej środek trwały. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości została podpisana w formie aktu notarialnego i udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez spółkę z o.o. W 2010 r. osoba fizyczna nabyła ostatecznie grunt (na podstawie umowy przeniesienia własności zawartej w formie aktu notarialnego) i ujęła grunty w ewidencji środków trwałych. Niestety do końca 2011 r. nie rozpoczęto budowy budynku usługowego a w styczniu 2012 r. osoba fizyczna zrezygnowała z budowy obiektu i sprzedała grunt innemu podmiotowi.
Jak należy rozliczyć w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych wydatek na nabycie prawa do nabycia gruntu poniesiony w 2009 r.?
Czy należało ująć go jako koszt podatkowy w PKPiR w 2009 r., w momencie poniesienia, czy też należy ująć ten wydatek, jako koszt bezpośredni, w 2012 r., kiedy nastąpiła sprzedaż gruntu?
A może należało amortyzować nabyte prawo, pytanie tylko od kiedy i w jakim okresie?