Pytanie
Podatnik X będzie świadczył usługę budowlaną (od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.) na rzecz podatnika Y. W umowie został określony 30-dniowy termin rozliczania prac budowlanych. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się 30 kwietnia 2014 r. Dodatkowo w umowie strony ustaliły 60-dniowy termin płatności liczony od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.
Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy, jeżeli podatnik Y ureguluje zobowiązanie za pierwszy okres rozliczeniowy w dniu 20 maja 2014 r. (wpływ srodków na rachunek bankowy podatnika X), przy założeniu, że faktura za usługę budowlaną zgodnie z nowymi przepisami zastanie wystawiona w dniu 30 maja 2014 r.?
Jaki będzie przedział czasowy (najwcześniej, najpóźniej) na wystawienie faktury?