Pytanie
Przedsiębiorstwo X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji pszczelarsko-przetwórczej, w tym standaryzowanie i konfekcjonowanie wyrobów pszczelich oraz ich magazynowanie, prowadzenie pasieki doświadczalnej szkoleń, w zakresie pszczelarstwa i rolnictwa, produkcja sprzętu pszczelarskiego, usługi przyrodolecznicze w zakresie apiterapi oraz inna działalność związana z produkcją pasieczną. Według oświadczenia podatnika, prowadzi on pasieki pszczele w ilości 80 rodzin pszczelich.
Czy i w jakim zakresie w stosunku do tego przedsiębiorstwa można mówić o działach specjalnych produkcji rolnej?
Czy budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy, w których magazynowane są pożywki dla pszczół, miód i ziołomiody, które podatnik nazywa płodami rolnymi, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?
Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zwalnia budynki gospodarcze nie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub leśnego, a wykorzystywane na cele rolnicze (magazyny pasz, płodów rolnych, pomieszczenia na hodowlę drobiu i chów zwierząt). Podatnik nie przedstawia żadnych dokumentów potwierdzających, iż prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, również nie wynika to z danych zawartych w KRS.