Pytanie
Inwestor X nabył działkę budowlaną x - nieruchomość powstałą po podziale terenu y. Właściciel terenu y uzyskał zatwierdzenie podziału nieruchomości na 9 parceli z dostępem do drogi publicznej wszystkich 9-ciu działek budowlanych powstałych na skutek podziału poprzez zjazd wskazany w decyzji podziałowej, jako zjazd indywidualny z drogi publicznej na drogę wewnętrzną (powstało nowe połączenie drogowe). Organ architektoniczno-budowlany w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego narzucił na inwestora X obowiązek uzyskania dodatkowej decyzji lokalizacyjnej na zjazd indywidualny z drogi publicznej na drogę wewnętrzną. Zarządca (organ jest tożsamy – wydający pozwolenie, zarządca drogi oraz dokonujący podziału nieruchomości) odmówił ustalenia lokalizacji zjazdu indywidualnego w miejscu wskazanym w decyzji o podziale gruntu (miejsce styku drogi wewnętrznej z drogą publiczną), jako nie spełniającego kryteriów bezpieczeństwa ruchu drogowego mimo, że takie połączenie drogowe zostało zatwierdzone w decyzji podziałowej. Co do zasady podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Zakwestionowanie przez zarządcę drogi możliwości wykonania zjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną oznacza, iż jedna z wydanych decyzji jest wadliwa: albo decyzja o podziale gruntu - gdyż nie zapewnia dostępu do drogi publicznej - lub też wadliwa jest decyzja lokalizacyjna, w której organ błędnie ocenił warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ten sam organ – prezydent miasta - wydał dwa sprzeczne rozstrzygnięcia, które się wzajemnie wykluczają.
Jak ma postąpić inwestor X w przedstawionej sytuacji?
Jak ma postąpić inwestor X w sytuacji, gdy wydane zostały dwie wykluczające się wzajemnie decyzje administracyjne dotyczące połączenia działki budowlanej z drogą publiczną?