Pytanie
W Urzędzie naszym księgowane są dochody z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości (poza nieruchomościami Skarbu Państwa), dzierżawy gruntów i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty wyceny nieruchomości, opłatę planistyczną i opłatę adiacencką.
Jak księgować wpłacane opłaty z ww. tytułów, jeśli kontrahent wskazuje np. że opłaca należność bieżącą, a ma zaległości z lat poprzednich wraz z odsetkami?
Czy Urząd ma prawo na podstawie art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego sam zarachować sobie należności, tzn. w pierwszej kolejności na odsetki i należności z lat ubiegłych, a dopiero na samym końcu na należność bieżącą?
Czy rzeczywiście jeśli dłużnik wskazał, który dług reguluje, wierzyciel, tzn. służby finansowe Urzędu, mają tylko pole manewru w zakresie odsetek?
Jeśli wierzyciel sam rozksięgował należne wpłaty, to czy dłużnik nie ma prawa sprzeciwić się skutecznie takiemu zaliczeniu wpłaty?