Wydzielone wsparcie na inwestycje z zakresu recyklingu to nowość w programach operacyjnych na lata 2007-2013. Wcześniej takie projekty musiały konkurować z inwestycjami w zakresie ochrony środowiska.

W poprzednich latach przedsiębiorcy działający w branży recyklingu musieli konkurować z firmami z pozostałych sektorów w ramach Działania 2.3 SPO WKP oraz Poddziałania 2.2.1 SPO WKP, gdzie pod uwagę brano przede wszystkim innowacyjność, wzrost zatrudnienia czy zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, a maksymalny poziom wsparcia w ramach Działania 2.3 SPO-WKP wynosił do 50% kosztów kwalifikowanych (nie wiecej niż 1,25 mln zł), natomiast w ramach Działania 2.2.1 SPO-WKP maksymalny poziom wsparcia wynosił do 65%. Obecnie dla przedsiębiorstw odzyskujących odpady przygotowano specjalne środki, które dostępne będą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ), Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwienie odpadów innych niż komunalne. Pomoc będzie przeznaczona szczególnie dla firm, które będą odzyskiwać i unieszkodliwiać takie odpady, jak: opakowania i odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony czy oleje przepracowane. Do przykładowych projektów kwalifikujących się w ramach tego działania można zaliczyć budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do recyklingu, przekształcania odpadów w celu łatwiejszego magazynowania czy transportu odpadów, instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów.

Jedno z podstawowych kryteriów, które musi spełniać projekt, by móc ubiegać się o wsparcie w Działaniu 4.6 POIŚ, to wysokość kosztów kwalifikowanych, która nie może być niższa niż 8 mln zł. Określona została również maksymalna kwota otrzymanego wsparcia, która nie może przekroczyć 20 mln zł. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem rund aplikacyjnych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, pierwszego naboru wniosków należy się spodziewać w II kwartale 2008 r. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: Gazeta Prawna, 21 lutego 2008 r., Krzysztof Herod, Michał Becla