Pytanie
Spółka z o.o. (spółka A) posiada 100% udziałów w innej spółce z o.o. (spółka B). Udziałowcy spółki A podjęli decyzję o połączeniu obu spółek A i B przez przejęcie całego majątku spółki B (spółka przejmowana) przez spółkę A (spółka przejmująca). Do rozliczenia połączenia obu spółek, spółka przejmująca (spółka A) zamierza przyjąć metodę łączenia udziałów. Istota tej metody polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia (tj. na dzień wpisu połączenia do rejestru), po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu stosownych wyłączeń. Art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości wskazuje, że w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy o rachunkowości rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje to powstania nowej jednostki (w opisanym przypadku z taką sytuacją mamy do czynienia), to można nie zamykać ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej.
Jak będzie wyglądało rozliczenie połączenia spółek A i B w księgach spółki przejmującej (spółka A), przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, w sytuacji gdy spółka przejmowana (spółka B) skorzysta z prawa do niezamykania ksiąg rachunkowych i nie dokona ich zamknięcia na dzień połączenia ze spółką A?
Czy brak zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień połączenia oznacza, że na ten dzień, spółka A (spółka przejmująca) nie rozlicza połączenia w swoich księgach rachunkowych, czy jednak dokonuje rozliczenia, w taki sam sposób jak w sytuacji zamknięcia ksiąg rachunkowych przez spółkę przejętą (spółkę B)?