Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna obecnie walory krajobrazowe wielu regionów Polski poddawane są silnej presji związanej z transformacją i procesami rozwojowymi. Dotychczasowe instrumenty ochronne są nieskuteczne i niewystarczające. Dowodzą tego liczne przykłady inwestycji zaburzających harmonię krajobrazu, naruszających ład przestrzenny i prowadzących do zubożenia wielowiekowego dziedzictwa krajobrazowego, zarówno na terenach miejskich, jak i w przestrzeni otwartej. Do degradacji krajobrazu przyczynia się również niekontrolowana urbanizacja.

Wprowadzane przepisy miały początkowo uregulować dwie niecierpiące zwłoki kwestie – stawiania wiatraków i umieszczania reklam. I choć po parlamentarnych ingerencjach sukces okazał się połowiczny (kwestii wiatraków nie udało się rozwiązać), to dzięki zmianom tak ważne dobro, jakim jest krajobraz, może odzyskać swoją rangę. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774) jest szansą na poprawę skuteczności nielicznych dziś i rozproszonych w systemie prawnym rozwiązań służących tej ochronie. Ograniczone regulacje w tym zakresie zawarte są w systemie planowania przestrzennego, w ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1447 ze zm., dalej: u.o.z.o.z.), a także w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm., dalej: u.o.p.), która przewiduje możliwość tworzenia i ochrony parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

Jednak po nowelizacji przepisy krajobrazowe tak jak dotychczas będą się znajdować w odrębnych ustawach. Nowa regulacja nie tworzy bowiem odrębnego aktu, a wprowadza zmiany do już istniejących.

Na ocenę rzeczywistej efektywności wprowadzonych zmian przyjdzie jeszcze czas. Sporządzenie jej wymaga odwołania się tak do zakresu wprowadzonych ustawą zmian, jak i ustalonego systemu zabezpieczeń realizacji nowych zasad ochrony krajobrazu.

Więcej szczegółów dotyczących zmian znajdziesz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>>