Wykładowca:

dr Helena Ciepła - Sędzia Sądu Najwyższego. Autorka i współautorka licznych komentarzy z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego. Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Szkoli także aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Program szkolenia
1.Jeden typ hipoteki i możliwości zabezpieczenia nią wierzytelności istniejących, jak i przyszłych (art.65 i 68 u.k.w.h.)
2.Uprawnienie do zmniejszenia sumy hipoteki (art.68 ust.2)
•rodzaj powództwa,
•charakter wyroku i rodzaj wpisu do księgi wieczystej
•opłata od powództwa i wniosku o wpis
3. Podział hipoteki i jego skutki (art.681 ust.2 u.k.w.h.)
4. Administrator hipoteki - możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności banku oraz różnych podmiotów, które uczestniczą w finansowaniu tego samego przedsięwzięcia możliwość zabezpieczania hipoteką roszczeń o odsetki i przyznane koszty postępowania (art.682 u.k.w.h.)
5. Zastąpienie wierzytelności zabezpieczonej inną wierzytelnością( art.683 u.k.w.h.)
6. Podział hipoteki łącznej w razie wyodrębnienia lokalu ( art.76 ust.1 i 4)
7. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym ( art.1011 - 10111)
- zakaz rozporządzania ( art.1013)
- opróżnione miejsce hipoteczne w razie egzekucji z nieruchomości ( art.1013 ust.2)
- wpis uprawnienia do rozporządzania tym miejscem do księgi wieczystej
8. Skutki wyodrębnienia nieruchomości z nieruchomości obciążonej hipoteką
9. Rezygnacja z domniemania istnienia zabezpieczonej wierzytelności
10. Losy hipoteki na własnościowym prawie do lokalu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013r.III CZP 104/12 stwierdzającej, że własnościowe prawo do lokalu jeżeli spółdzielnia nie ma uregulowanego prawa do gruntu jest tylko ekspektatywą i nie można założyć dla niego księgi wieczystej
- Charakter prawny przydziału własnościowego prawa do lokalu jeżeli spółdzielnia nie ma uregulowanego prawa do gruntu.
- Skutek prawny złożenia księgi wieczystej dla takiego własnościowego prawa do lokalu
- Udzielanie przez banki kredytów pod zabezpieczenie hipoteczne na własnościowych prawach
- Charakter prawny wpisu hipoteki na własnościowym prawie do lokalu bez uregulowania prawa do gruntu i kwestia możliwości realizacji takiej hipoteki.
- Powództwo o uzgodnienie stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art.10 u.k.w.h. przez wykreślenie takiej hipoteki.
- Ustanowienie na ekspektatywie innego zabezpieczenia niż hipoteka.

Więcej informacji na stronie szkolenia>>>