Odpowiedź: tak, w przedstawionej sytuacji małżonek może rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w podobnym przedmiocie działalności gospodarczej i korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu według stawki 3%.

Uzasadnienie: zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej określają przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g. Z przepisów tych nie wynika, aby jeden z małżonków nie mógł podjąć czy wykonywać działalności gospodarczej w tym samym zakresie co prowadzona przez małżonków w formie spółki jawnej. A zatem nie ma przeszkód, aby w przedstawionej sytuacji małżonek rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego sztuczną biżuterią, torebkami oraz ozdobami do włosów (czy w jakimkolwiek innym zakresie).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – u.z.p.d., opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się, między innymi, do podatników podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
1) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
2) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
3) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Wyłączenie to nie ma jednak w omawianej sytuacji zastosowania z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że z treści pytania nie wynika, aby nastąpiła zmiana działalności gospodarczej (z działalności prowadzonej w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków), lecz że dojdzie do podjęcia dodatkowej działalności przez małżonka. Po drugie, małżonkowie w przedstawionej sytuacji nie korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych, lecz w formie podatku liniowego.
Przyjmuje się jednocześnie, że możliwe jest łączenie form opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie oraz w formie spółki osobowej (np. spółki jawnej), w tym sytuacja, w której przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej opodatkowane są podatkiem liniowym, a przychody z działalności indywidualnej – w formie ryczałtu. Odpowiednie zastosowanie ma w takim przypadku, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2010 r. (ITPB1/415-280/10/DP), w której czytamy, że "w danym roku podatkowym przychody osiągane przez Pana z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a jednocześnie dochody osiągane przez Pana z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych (tj. 19% podatek liniowy)".
A zatem - zważywszy, iż uzyskiwanie przychodów z działalności w zakresie handlu sztuczną biżuterią, torebkami i ozdobami do włosów nie wyłącza możliwości korzystania z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu – nie ma przeszkód, aby w przedstawionej sytuacji małżonek korzystał w ramach działalności prowadzonej indywidualne z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu (według przewidzianej dla przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu stawki 3% - zob. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b u.z.p.d.).