Wzrost płac obserwowano w większości sekcji, w tym największy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,0%, wobec spadku przed rokiem o 9,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,6%), przetwórstwie przemysłowym oraz obsłudze rynku nieruchomości (po 4,4%). Niższe niż w styczniu ub. roku były przeciętne płace w górnictwie i wydobywaniu (o 3,1%). Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu najbardziej zwiększyły się przeciętne miesięczne wynagrodzenia w jednostkach produkcji wyrobów z metali (o 6,8%), produkcji mebli (o 6,4%), handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi oraz ich naprawy (o 5,3%), a także produkcji maszyn i urządzeń (o 5,1%). Niższe niż przed rokiem były wynagrodzenia w dziale wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 4,7%).