Zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót budowlanych zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29-31 pr. bud.


Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a wymagają one tylko zgłoszenia, bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.

Obiekty letniskowe, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundamenty i dach, w świetle art. 3 pkt 2 pr. bud., należy uznać za budynki. Domki letniskowe, zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo budowlane, zostały zaliczone do III Kategorii - tj. innych niewielkich budynków.


Budowa domków letniskowych, stosownie do art. 28 ust. 1 pr. bud., wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ nie została wymieniona w art. 29-31 pr. bud.


Natomiast za tymczasowe obiekty budowlane należy uznać te obiekty letniskowe, które są przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki albo są nietrwale związane z gruntem, jak np. barakowozy, czy obiekty kontenerowe (zob. art. 3 pkt 5 pr. bud.).


Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud., budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie dokonania zgłoszenia. Trzeba zaznaczyć, że przepis art. 29 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. odnosi się wyłącznie do tymczasowych obiektów spełniających łącznie następujące przesłanki: po pierwsze - nietrwałego związania z gruntem, po drugie - przeniesienia w inne miejsce lub rozebrania przed upływem 120 dni.


W związku z powyższym, tymczasowe obiekty budowlane niemieszczące się we wskazanym zakresie będą wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto w przypadku, gdy termin przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem ma być dłuższy niż 120 dni, wówczas do budowy takiego obiektu również konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Nie ma natomiast znaczenia sposób posadowienia na nieruchomości tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem.