W grudniu 2014 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 100,3 pkt. w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 96,2 pkt w listopadzie. Pogorszeniu uległa natomiast prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona z 107,4 pkt w poprzednim miesiącu do 105,7 pkt w grudniu.
 Uczestniczące w badaniu przedsiębiorstwa należące do Pracodawców RP odczuły nieznaczną poprawę warunków biznesowych w bieżącym miesiącu w porównaniu z listopadem, choć jednocześnie – w ich ocenie – pogorszeniu uległy perspektywy rozwoju sytuacji w następnym półroczu. Podobnie jak w poprzednich kilku miesiącach, pesymizm dominuje wśród firm z branży górniczej, transportowej oraz handlu hurtowego. Lepiej mają się natomiast sektory finansowy i usługowy. Zaczynają pojawiać się również pewne oznaki ożywienia w budownictwie.
 
Odnotowany został wyraźny wzrost wskaźnika nowych zamówień oraz aktywności zakupowej przedsiębiorstw, jednak wciąż nie przekroczyły one granicy 100 pkt, oddzielającej pogarszanie się sytuacji od jej poprawy. Coraz częstszym zjawiskiem stają się również opóźnienia płatności. Widoczne staje się też stopniowe słabnięcie presji deflacyjnej, choć utrzymuje się niekorzystna z punktu widzenia przedsiębiorców rozbieżność pomiędzy dynamiką cen kupna a tempem zmian cen sprzedaży. Jak wynika z badania, większość firm wciąż musi obniżać ceny oferowanych przez siebie dóbr i usług – szybciej, niż spadają koszty związane z prowadzoną działalnością. Nadal nie mamy więc do czynienia z pozytywnym impulsem podażowym, jaki powinien zostać wywołany przez taniejące surowce energetyczne. Można natomiast oczekiwać kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy, firmy przewidują bowiem dalsze zwiększanie poziomu zatrudnienia.
 
Przedsiębiorcy nieco gorzej oceniają perspektywy poprawy sytuacji w nadchodzących 6 miesiącach, chociaż przewidują oni szybszy wzrost liczby nowych zamówień oraz własnej aktywności zakupowej – co pociąga za sobą także przyspieszenie spadku stanu zapasów w magazynach. Ankietowane firmy spodziewają się także wygaśnięcia procesów deflacyjnych w polskiej gospodarce do połowy przyszłego roku. O tym, że uczestniczące w badaniu przedsiębiorstwa mają optymistyczne nastawienie w odniesieniu do średnioterminowych perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, świadczą też ich coraz ambitniejsze plany inwestycyjne.